Presentation


[RO] Înființată în anul 2006 în cadrul Asociației Culturale Albaneze ”Haemus”, Editura Librarium Haemus are ca scop principal tipărirea și mediatizarea unor opere importante semnate de autori născuți și/sau formați în spațiul balcanic, dar și de autori din alte spații culturale. 
Prin colecțiile Enkelana (antologii de autor, poezii, proză scurtă, eseistică), @firmo (versuri), Clio (opere din domeniul istoriei și memorialisticii, monografii dedicate unor personalități științifice și artistice), con-Vorbiri (dialoguri, interviuri), Theatron (piese de teatru), Prosa (antologii de proză, romane, nuvele) și hArta (albume dedicate artelor plastice, fotografiei artistice și sculpturii), sprijinit de Revista Europeană Haemus (fondată la București în 1998), editate în diferite limbi sau chiar bilingv, Librarium Haemus contribuie la o cunoaștere mai bună a culturii și psihologiei minorităților naționale din România și nu numai, încercând să apropie culturile sud-estului european între ele și să întindă un pod de comunicare, sinceră și reală, spre restul continentului nostru.

[AL] E themeluar në vitin 2006 në kuadrin e Shoqërisë Kulturore Shqiptare “Haemus”, Shtëpia Botuese Librarium Haemus ka si pikësynim kryesor shtypjen dhe bërjen të njohura të disa veprave të rëndësishme të autorëve të lindur dhe/ose të formuar në hapësirën ballkanike, por edhe të autorëve nga treva të tjera kulturore. 
Përmes koleksioneve Enkelana (antologji autorësh, poezi, prozë e shkurtër, ese), @firmo (vargje), Clio (vepra nga lëmi i historisë dhe i memorialistikës, monografi kushtuar disa personaliteteve të shkencës dhe të artit), bashkë-Bisedime (dialogë, intervista), Theatron (pjesë teatrore), Prosa (antologji proze, romane, novela) dhe hArta (albume kushtuar arteve figurative, fotografisë artistike dhe skulpturës), e përkrahur nga Revista Evropiane Haemus (themeluar në Bukuresht më 1998), botuar në gjuhë të ndryshme ose në dy gjuhë, Librarium Haemus jep ndihmesë për një njohje sa më të mirë të kulturës e të psikologjisë së pakicave kombëtare të Rumanisë dhe jo vetëm të tyre, duke u përpjekur t’i afrojë kulturat eurojuglindore mes tyre dhe të shtrijë një urë komunikimi të çiltër e real drejt pjesës tjetër të kontinentit tonë.

[ENG] Founded in 2006 in the framework of the Albanian Cultural Association "Haemus", the Haemus Librarium Publishing House has as its main purpose the printing and publicizing of important works signed by authors born and/or formed in the Balkan space, but also of authors from different cultural spaces.
Through the Enkelana collections (author anthologies, poetry, short prose, essays), @firmo (lyrics), Clio (works in the domains of history and memoirs, monographies dedicated to different scientific and artistic personalities), con-Vorbiri (dialogues and interviews), Theatron (theater plays), Prosa (prose anthologies, novels) and hArta (albums dedicated to plastic artists, artistic photography and sculpture), with the support of the European Magazine Haemus (founded in Bucharest in 1998), edited in different languages or even bilingual, Librarium Haemus contributes to a better knowledge of the culture and psychology of national minorities in Romania and other countries, trying to bring closer the South-Eastern European cultures and to extend a bridge of sincere and real communication, towards the rest of our continent.


 Popular Posts